Regulamin

IV SKAŁA ROCK FESTIVAL /EDYCJA 2024/

REGULAMIN

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Festivalu jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.
 2. Festival odbędzie się 7 września 2024 przy Hali Widowiskowo Sportowej w Skale, ul. Ks. Połetka 34, 32-043 Skała.
 3. Uczestnikami Festivalu mogą być zespoły amatorskie, działające samodzielnie.
 4. Zespół  chcący  wziąć  udział  w  konkursie  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  formularza zgłoszeniowego, i przesłania go wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej wraz z 3-4 utworami muzycznymi (pliki mp3 lub link do utworów np. YouTube), najpóźniej do 31.07.2024 r.
 5. Adres e-mail do korespondencji w sprawie Festivalu: rockfestival@cksir-skala.pl
 6. Siedziba Organizatora:
  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
  ul. Bohaterów Września 42
  32-043 Skała, tel. 12 389 10 91,
  tel. w sprawach technicznych IV SRF: 660 318 913.

§2 KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festivalu jest przesłanie w terminie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z 3-4 utworami muzycznymi (pliki mp3 lub link do utworów np. YouTube).
 2. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie wysłana mailowo do 9.08.2024.
 3. Listę i kolejność występujących Organizator przedstawi do 23.08.2024 lub nastąpi losowanie w dniu Festivalu.
 4. Organizator zapewni uczestnikom scenę min. 6×8 m, nagłośnienie, odsłuchy i oświetlenie sceniczne oraz podstawowy zestaw perkusyjny.
 5. Uczestnicy przesłuchań konkursowych powinni korzystać z własnych instrumentów. Można korzystać z własnych wzmacniaczy, werbla, talerzy, twin’a itp. Do dyspozycji będą wzmacniacze: basowy – Mark Bass CMD 121P, gitarowe – Hughes & Kettner Attax 80 (combo tranzystorowe) oraz pianino cyfrowe – Yamaha DGX 670D i perkusja – Pearl Forum Series (bęben basowy, werbel, 2 x tom, floor tom, hi-hat, 2 x crash, 1 x ride).
 6. Próby zespołów, przewidziane są tuż przed występem każdego zespołu.
 7. Zespół wykonuje podczas Festivalu utwory, zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym czasie 35 minut (włacznie z wejściem na scenę i podpięciem instrumentów oraz próbą dźwięku). Organizator może wydłużyć czas występu np. jeśli jakiś zakwalifikowany zespół nie dotrze na Festival.
 8. Oceną zespołów uczestniczących w Festivalu zajmować się będzie powołane przez Organizatorów jury.
 9. Jury oceni między innymi poziom kompozycyjny, wykonawczy, brzmienie i aranżację wykonanych utworów.
 10. Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy Festivalu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu obrad jury w dniu imprezy.
 11. Dla każdego zespołu przewidziana jest pamiątkowa statuetka oraz upominki.
 12. Dla zwycięskiego zespołu przewidziana jest nagroda w wysokości 1500 zł, pamiątkowa statuetka oraz upominki. Zwycięzca Festivalu zobowiązany jest do zagrania mini koncertu (15-20 min.) jako Support przed Gwiazdą Festivalu. 
 13. Zespoły biorące udział w Festivalu zobowiązane są do stawienia się w miejscu Festivalu o ustalonej z Organizatorem godzinie. Brak zespołu o umówionej godzinie odczytany będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w Festivalu.
 14. Organizator nie zwraca kosztów dojazdów zespołów.
 15. Wykonawcy – uczestnicy Festivalu w ramach uczestnictwa udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie przez Organizatora z utworów i ich artystycznych wykonań przysługujących Wykonawcom, wykonywanych podczas Festivalu przez Wykonawców – zespoły na następujących polach eksploatacji:
  • wszelkie utrwalenie i zwielokrotnienie i zapisywanie na wszelkich nośnikach,
  • wprowadzanie do różnych urządzeń i wszelkie inne rozpowszechnianie,
  • wszelkie nadawanie i reemitowanie,
  • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
 16. Udział w Festivalu jest również równoznaczny ze zgodą uczestników Festivalu na rejestrację audiowizualną występów konkursowych oraz na wykorzystywanie tego zapisu w celach promocyjnych kolejnych edycji Festivalu.
 17. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez Organizatora w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu artystycznego i technicznego.
 18. Zgłoszenie do udziału w Festivalu jest także równoznaczne, z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób, biorących udział w Festivalu przez Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Skale w celach niezbędnych dla potrzeb związanych z realizacją Festivalu oraz w innych celach, określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu, a ponadto ze złożeniem oświadczenia, iż osoby biorące udział w Festivalu zapoznały się z treścią klauzuli informacyjnej o której mowa w art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.cksir-skala.pl.
 19. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Festivalu – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

 

Klauzula Informacyjna w związku z RODO

Wykonawca/Uczestnik IV Skała Rock Festival 2024 upoważnia Organizatora (CKSIR) do przetwarzania jego danych osobowych oraz dokumentów tradycyjnych i w systemie informatycznym oraz został poinformowany, że:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu określonego powyższą umową.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, 32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42
 • podajemy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pchochol.priv@gmail.com
 • Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy
 • Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest określony w oparciu o przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.